top of page
formacio_def.jpeg

Objectius, Programa i Metodologia

Objectius

 

 • Definir el programa de necessitats de la biblioteca. 

 • Analitzar com està funcionant la biblioteca i detectar les seves disfuncions i necessitats. 

 • Elaborar propostes de millora dels espais. 

 • Planificar les actuacions necessàries per dur a terme les millores. 

 • Assessorar als arquitectes en els projectes d'obres noves, reformes i ampliacions. 
   

Programa

 

Coneixements teòrics: 

 • Representació gràfica dels projectes (plantes, alçats, seccions, etc.). 

 • Etapes de realització d'una biblioteca (projecte, obra, mobiliari, equipament, etc.). 

 • Descripció i anàlisi de les àrees d'activitat (usos i necessitats, característiques espacials, distribució, equipament, etc.). 

 • Materials constructius (paviments, acabats interiors, etc.) i confort ambiental (il·luminació, climatització, aïllament acústic, etc.). 

 • El mobiliari com a eina per generar espais i ambients diferenciats. 

 

Casos pràctics: 

 • Anàlisi sobre plànol de l’organització espacial d'una nova biblioteca. 

 • Reforma d'una biblioteca existent (taller). 

Metodologia

 

A més de el coneixement teòric, el curs té un alt component de reflexió col·lectiva. Les inquietuds i propostes dels assistents, referides generalment als espais bibliotecaris vinculats al seu lloc de treball, generen un debat que enriqueix el contingut del curs. És per això que es recomana que una part sigui presencial. 

Els assistents poden aportar plànols i fotografies sobre l'estat actual de les seves biblioteques i, a partir d'aquesta informació, es pot fer una anàlisi de les deficiències i disfuncions, reorganitzar els espais, elaborar un pla d'acció, etc. 

 

Es contemplen diferents opcions: 

 

 • Curs presencial: 

      Coneixements teòrics i Casos pràctics. Entre 12 i 20 hores. 

 

 • Curs semi presencial: 

       Part online: Coneixements teòrics. Entre 10 i 15 hores 

       Part presencial: Casos pràctics. Entre 5 i 10 hores. 

 

 • Curs online: 

      Coneixements teòrics i Casos pràctics. Entre 15 i 25 hores. 

      En aquest cas s'estudiarà la millor manera de participar conjuntament en la              resolució dels casos pràctics. 

 

Tant el programa com la durada del curs poden adaptar-se a cada situació, incorporant qualsevol aspecte que considerin del seu interès. 

 

Paral·lelament, aquest curs és també una oportunitat perquè, qui estigui interessat, sol·liciti un assessorament específic sobre qualsevol projecte en el qual estigui immers. 

bottom of page